AVÍS LEGAL

TERME I CONDICIONS D’ÚS

IDENTIFICACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

La pàgina web www.edutech.cat és titularitat de Edutech CLUSTER, Associació d’empreses per a la promoció de la tecnologia educativa (des d’ara Edutech CLUSTER) el seu CIF és G65961575 i que es troba inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 50942. El domicili social i dades de contacte són les següents: Carrer Milà i Fontanals nº 14, CP 08012 Ciutat Barcelona, ​​Espanya, Tel .: (+34) 647.804.585, Correu electrònic de contacte info@edutech.cat

Per mitjà de l’acceptació dels presents Condicions d’ús, l’Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 • Que és major d’edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar el Servei.

CONCEPTES

Web fa referència a la pàgina web www.edutech.cat propietat de Edutech CLUSTER

Usuari és aquell que fa qualsevol ús del web de www.edutech.cat i dels productes, serveis, continguts i / o funcionalitats que a través dels mateixos Edutech CLUSTER ofereix o presta, ja sigui com a mer visitant, com a usuari registrat o client.

Serveis són totes aquelles prestacions que inclou la web, i funcionalitats que poden derivar de la web com correus electrònics i altres productes que tinguin algun reflex, informació o comunicació a través del web (entre d’altres, esdeveniments, documents, imatges, contingut en xarxes socials que estigui enllaçat amb la web, etc.)

REGISTRE DE DADES D’USUARIS

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa, havent d’informar immediatament a Edutech CLUSTER en cas que tingui motius per creure que la contrasenya ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. En qualsevol cas, l’accés a àrees restringides i / o l’ús del servei realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari, que respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

Mitjançant l’acceptació dels Termes d’Ús, l’Usuari consent que les seves dades passin a formar part del fitxer de Edutech CLUSTER i el tractament d’aquestes dades serà conforme al que preveu la Política de Privadesa.

CONTINGUT D’USUARIS

L’usuari és l’únic responsable del seu contingut. El contingut de l’usuari s’ha d’entendre d’una forma àmplia: comentaris, votacions, registre en esdeveniments, documents fotos i imatges en el cas que apliqués i sempre que quedi identificat que aquests continguts no són propietat de Edutech CLUSTER. En aquest cas, l’Usuari assumeix íntegrament totes les responsabilitats puguin irrogar del mateix sense cap limitació, incloent-hi les derivades de les conseqüències del seu tractament i de l’ús del contingut de l’Usuari titular dels drets de propietat per altres Usuaris o per tercers, obligant-se a mantenir en tot cas total i absolutament indemne a Edutech CLUSTER.

L’Usuari, com a titular i responsable del contingut d ‘usuari manifesta i garanteix que:

 • És el propietari o compte amb les autoritzacions corresponents per poder realitzar la publicació, comunicació pública i reproducció corresponent a través d’Internet.
 • Tot el contingut d’Usuari publicat i associat al seu perfil és legal i es troba plenament adequat a la normativa vigent, específicament en matèria de propietat intel·lectual i industrial, protecció de dades personals i protecció al dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge, així com a la bona fe i / o l’ordre públic i el present document amb independència que el titular del mateix sigui una persona física o jurídica.
 • El contingut d ‘usuari no inclou virus, troians, cucs o qualsevol altra forma de malware o altres dades o aplicacions que puguin danyar les pàgines web i / o dels Serveis o altres sistemes o servidors.

Així mateix, en cas que l’Usuari publiqui en el seu perfil, entre d’altres continguts, fotografies i imatges, accepta i s’obliga a:

 • Ser el titular dels drets de propietat sobre aquesta imatge o, si és el cas, comptar amb els drets suficients sobre la mateixa i estar degudament autoritzat per reproduir el contingut que aparegui.
 • En cas que en la fotografia o imatge apareguin persones o signes d’identitat de tercers, comptar amb l’autorització expressa d’aquestes persones o de la normativa vigent per a realitzar la captura de la imatge i, si escau publicació a través d’Internet de la mateixa.
 • En cas d’aparèixer menors d’edat en les imatges, comptar amb l’autorització expresses dels seus pares o tutors legals per a la seva publicació.
 • Que les imatges compleixin íntegrament amb la normativa de Protecció de Dades Personals, Propietat Intel·lectual i Industrial i drets a l’honor, Intimitat, personal i familiar i pròpia imatge.
 • Que les imatges i fotografies resulten adequades a la moral i ordre públic, no apareixent nus, totals o parcials, ni que poguessin arribar a ser considerades obscenes o eròtiques acord amb els usos i costums vigents a Espanya o que poguessin arribar a danyar algun dels drets fonamentals d’algun tercer.
 • Retirar immediatament qualsevol fotografia en cas que qualsevol de les persones afectades, o els seus corresponents pares o tutors, revoquin en qualsevol manera l’autorització o cessió del corresponent dret d’imatge.

Edutech CLÚSTER en cas de tenir coneixement, ja sigui directament o a través de tercers, que qualsevol contingut de l’Usuari pugui infringir la llei, el present Avís Legal o qualsevol altre document d’aplicació, o vulnerar drets d’altres Usuaris i / o de tercers, es reserva el dret a eliminar el mateix i / o denegar l’accés a l’Usuari en qualsevol moment i sense avís previ. Així mateix, Edutech CLUSTER cooperarà amb les autoritats administratives i judicials que correspongui, facilitant l’oportú accés de les mateixes al contingut d’Usuari i, si escau, posant en coneixement de les mateixes qualsevol indici de delicte.

L’usuari conserva tots els drets de propietat sobre el seu contingut, però autoritza a Edutech CLUSTER la reproducció, distribució, posada a disposició i comunicació pública del mateix a altres Usuaris autoritzats per l’Usuari, així com el seu emmagatzematge.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’estructura i el contingut de la web www.edutech.cat i els Serveis, incloent sense restricció qualsevol dels seus elements (textos, programari, scripts, imatges, gràfics, fotos, sons, música, vídeos, funcionalitats interactives i similars i les marques , noms comercials i / o logotips, així com qualsevol altre element protegits), són propietat de Edutech CLUSTER o s’han llicenciat a la mateixa, i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial que queden reservats en exclusiva a favor dels seus respectius titulars.

Concretament, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i / o posada a disposició total o parcial dels esmentats continguts o elements, amb independència del mitjà utilitzat, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Edutech CLUSTER o, si escau, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l’Usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar-se.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació per la web o la utilització, adquisició i / o contractació dels Serveis oferts a través dels mateixos, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets reservats.

L’Usuari disposa únicament d’un dret d’ús privat corporatiu, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació per la Web i de les prestacions dels Serveis d’acord amb el present Avís Legal i amb qualssevol altres documents o legislació vigent que li sigui aplicable.

De la mateixa manera, l’accés o ús de la Web i / o dels seus continguts i / o Serveis no confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de Edutech CLUSTER o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense la prèvia, expressa i escrita autorització de Edutech CLUSTER o dels seus legítims propietaris.

NORMES D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI i Exclusió de responsabilitat

L’Usuari s’obliga a utilitzar el servei d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i els presents Condicions d’ús. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat del servei ja no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte , que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (productes, objectes, dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i els presents Condicions d’ús. a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 1. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
 2. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error als receptors de la informació.
 3. No suplantar a altres Usuaris del Servei ni transmetre les dades d’accés al compte ni la contrasenya a un tercer sense el consentiment de Edutech CLUSTER.

VII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut.

VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

XIX. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers fotografies ni qualsevol representació o imatge de persones menors d’edat.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Edutech CLUSTER davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més Edutech CLUSTER el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 1. c) La utilització que els Usuaris puguin fer dels materials del Servei, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers.

Qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir entre els usuaris del Servei haurà de ser solucionada entre aquests, obligant-se a mantenir a Edutech CLUSTER totalment indemne, sense perjudici de la qual cosa Edutech CLUSTER farà tots els esforços per facilitar als Usuaris una ràpida i satisfactòria solució a través del seu servei legal a Barcelona.

CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A TRAVÉS DEL SERVEI

El Servei pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (en endavant, “Llocs enllaçats”).

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés als llocs enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera Edutech CLUSTER de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels llocs enllaçats. Així mateix l’Usuari exonera TimTul de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i / o veracitat dels serveis, informacions, elements i / o continguts als quals l’Usuari pugui accedir.

En aquests casos, Edutech CLUSTER només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Edutech CLUSTER per correu a info@edutech.cat, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Edutech CLUSTER amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. Edutech CLUSTER no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable de manera directa o indirecta pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Edutech CLUSTER.

DADES IMPORTATS I SINCRONITZAR AMB XARXES SOCIALS O APLICACIONS

Queda expressament habilitada la possibilitat de compartir continguts o qualsevol tipus d’informació a través de xarxes socials com Twitter o altres aplicacions, i queda sotmesa aquesta activitat a les condicions d’ús i registre expressament establertes per aquestes plataformes online, sense que Edutech CLUSTER assumeixi cap responsabilitat directa o indirecta pels continguts publicats en elles pels Usuaris.

L’activació, sincronització i ús de xarxes socials externes o aplicacions de les que l’Usuari sigui membre, així com la possibilitat de realitzar la importació de dades des de les mateixes al seu compte a la web o Serveis, implica la seva identificació i autenticació a la xarxa externa a partir de la qual seran extrets les dades. Edutech CLUSTER li recomana que revisi les condicions d’ús i política de privacitat de les xarxes de les que vagi a importar dades.

En aquests casos, haurà de tenir en compte que en accedir a aquestes xarxes, està sortint de la web i l’entorn en què es presten els Serveis per accedir a un entorn no controlat per Edutech CLUSTER. En conseqüència, Edutech CLUSTER no assumirà cap responsabilitat per les possibles vulneracions a la seguretat d’aquests entorns.

En cas que s’incorpori a la web o Serveis, Edutech CLUSTER li garanteix que assumirà les mesures de seguretat d’acord amb la normativa aplicable, així com aquelles que de manera diligent Edutech CLUSTER decideixi implantar sense que en cap cas se li pugui requerir l’establiment de mesures de seguretat no exigides per la llei o per les pràctiques habituals.

Edutech CLUSTER declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través del web. La responsabilitat de les manifestacions difoses i de la difusió de les dades facilitades en el seu web correspon en tot cas a qui les realitzen.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la normativa vigent, Edutech CLUSTER ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades per l’Usuari. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables

Edutech CLUSTER no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Edutech CLUSTER de retards o bloquejos en l’ ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Edutech CLUSTER.

Això no obstant, si l’usuari publica informació personal en línia, accessible al públic, és possible que rebi missatges no sol·licitats d’altres persones i que les seves dades, per tant, siguin coneguts per tercers.

Per tot l’anterior, se li recomana la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui al seu abast, no responsabilitzant a Edutech CLUSTER de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

INTERRUPCIONS DE SERVEI

Edutech CLUSTER es reserva el dret a impedir l’ús del Servei, ja sigui de forma temporal o definitiva, a qualsevol Usuari que infringeixi qualsevol de les normes establertes en aquests Termes d’Ús, la llei o la moral. Discrecionalment, Edutech CLUSTER també podrà excloure Usuaris i fins i tot deixar de donar total o parcialment el servei quan així ho consideri oportú per millorar l’operativa del Servei i / o de la resta dels usuaris de la mateixa, notificant prèviament aquesta circumstància als Usuaris afectats. La Web i els Serveis estan subjectes a constant evolució, per la qual cosa Edutech CLUSTER es reserva el dret a modificar-los, ja sigui total o parcialment, en qualsevol moment i sense previ avís.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en els presents Termes d’Ús fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint els presents Termes d’Ús en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquests Termes d’Ús es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre Edutech CLUSTER i l’usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant els tribunals espanyols corresponents al domicili de Edutech CLUSTER, o bé davant els tribunals del lloc on l’Usuari estigui domiciliat.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!